REGULAMIN

1. Postanowienia ogólne

1.1 Konferencja, Dyskusyjne Forum Ubezpieczeń Komunikacyjnych, zwana dalej Forum, odbywa się w dniu 1 grudnia 2015 r w Airport Hotel Okęcie ul. 17 Stycznia 24 w Warszawie. Oficjalna strona konferencji znajduję się pod adresem internetowym: www.forumubezpieczen.com
1.2 Organizatorem Konferencji jest Polska Izba Motoryzacji, zwana dalej Organizatorem, 02-548 Warszawa, ul. Grażyny 13, NIP 521-108-50-36, REGON 010919327, KRS 0000114514, www.pim.org.pl

2. Zgłoszenie uczestnictwa

2.1 W celu dokonania zgłoszenia udziału w Forum wymagane jest kompletne wypełnienie formularza systemu rejestracji on-line znajdującego się na stronie www.forumubezpieczen.com lub wysłanie prawidłowo wypełnionego zgłoszenia (pobierz pdf, pobierz doc) wraz z podpisem i pieczęcią firmową, na adres e-mail: forum@pim.pl lub faksem pod nr 22 350-7-350
2.2 Warunkiem uzyskania prawa do uczestniczenia w Forum jest spełnienie warunku wskazanego w pkt 2.1 oraz warunku wskazanego w pkt 4.1 Regulaminu. Spełnienie powyższych warunków oznacza akceptację bez zastrzeżeń postanowień niniejszego Regulaminu.
2.3 Koszt uczestnictwa podany jest na stronie www.forumubezpieczen.com oraz określony jest w załączniku (pobierz pdf, pobierz doc).
2.4 Rejestrującym się w terminie promocyjnym (do 31 października 2014) przysługuje niższa stawka cenowa na uczestnictwo zgodnie z informacją umieszczoną na stronie www.forumubezpieczen.com oraz w załączniku (pobierz pdf, pobierz doc).
2.5 Zgłoszeń należy dokonać najpóźniej w dniu 1 grudnia 2014 roku.

3. Organizacja konferencji

3.1 Wykłady w ramach Forum odbywają się wg programu opublikowanego na stronie internetowej Forum.
3.2 Prelegenci oraz tematy wystąpień Forum, zostały potwierdzone aczkolwiek z przyczyn niezależnych od Organizatora mogą nastąpić zmiany lub odwołania prelegentów i zatwierdzonych tematów oraz godzin wystąpień. Dlatego też Organizator zastrzega sobie prawo do zmian lub modyfikacji programowych jeśli wystąpi taka konieczność. Wszelkie modyfikacje lub dalsze zmiany będą zamieszczone na bieżąco na stronie www.forumubezpieczen.com.
3.3. W ramach zgłoszonego uczestnictwa Organizator udostępnia Uczestnikom Forum:
– udział w wykładach i dyskusjach panelowych
– możliwość spotkań z przedstawicielami firm ubezpieczeniowych, warsztatów naprawczych, rzeczoznawców i firm dostarczających usługi czy urządzenia dla warsztatów.
– możliwość rozmów biznesowych między Uczestnikami Forum.
3.4 Organizator zapewnia w trakcie konferencji: wyżywienie, poczęstunki, napoje zimne i gorące
3.5 Każdy Uczestnik otrzymuje materiały konferencyjne oraz identyfikatory imienne.
3.6 Zabronione jest rozkładanie ulotek reklamowych, folderów i katalogów oraz innych elementów pełniących funkcję reklamy na terenie całego obiektu konferencyjnego bez uzgodnienia z Organizatorem.

4. Opłaty i płatności

4.1 Rejestrujący jest zobowiązany do dokonania opłaty związanej z udziałem w Forum wg stawek ustalonych przez Organizatora. Opłaty dokonuje się przelewem bankowym na podstawie otrzymanej faktury pro forma, w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury (nie później niż 2 grudnia 2014), na poniższy rachunek bankowy:
Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.
IBAN PL 79 2030 0045 1110 0000 0252 7570
SWIFT CODE – GOPZPLPW
4.2 Aby skorzystać ze zniżek należy dokonać rejestracji w wyznaczonym przez Organizatora terminie promocyjnym (paragraf 2.4)
4.3 Cena dla członka PIM obowiązuje firmy, które przynależą do Polskiej Izby Motoryzacji minimum 6 miesięcy i nie zalegają z opłatami składek członkowskich.
4.4 Przeliczenie cen z obcej waluty na PLN dokonywane jest wg aktualnego średniego kursu walutowego ustalonego przez NBP, z dnia przesłania zgłoszenia udziału
4.5 Dokonanie wszystkich płatności w wymaganych niniejszym Regulaminem terminach jest warunkiem uczestnictwa w konferencji.

5. Rezygnacja z uczestnictwa

5.1 Uczestnik ma prawo do bezkosztowej rezygnacji z udziału w konferencji i uzyskania zwrotu w wysokości 100% wpłaconej kwoty.
5.2 Rezygnacja z uczestnictwa dokonywana jest wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Rezygnację należy wysłać do dnia 31 października 2014 na adres e-mail: forum@pim.org.pl lub faksem pod nr 22 350-7-350. Po tym terminie Uczestnik zostaje obciążony 100% kosztów uczestnictwa.

6. Postanowienia końcowe

6.1 Uczestnicy konferencji zobowiązani są do samodzielnej rezerwacji miejsc noclegowych
6.2 Uczestnicy mogą skorzystać ze specjalnej zniżki na rezerwacje pokoi w Sofitel Warsaw Victoria pod warunkiem podania hasła „forum ubezpieczeń”. Za udzielenie zniżek odpowiedzialny jest Hotel.
6.3 Koszt przejazdu i zakwaterowania Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
6.4 Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Forum, jak również w miejscach zakwaterowania.
6.5 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie oraz rzeczy Uczestników, które zostaną uszkodzone, utracone, skradzione lub zgubione oraz za szkody wyrządzone przez Uczestników i spowodowane siła wyższą.
6.6 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.
6.7 Wszelkie sprawy sporne Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo i rzeczowo.

7. Oświadczenia

7.1. Uczestnik Forum oświadcza, iż dane w formularzu zgłoszenia udziału w Forum są prawdziwe.
7.2 Uczestnik Forum wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do celów informacyjnych i marketingowych na potrzeby Polskiej Izby Motoryzacji oraz Partnerów Dyskusyjnego Forum Ubezpieczeń Komunikacyjnych 2014.
7.3 Zgłoszenie swojego uczestnictwa w Forum jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 września 2014 roku.